Hopp til hovedinnhold
Presentasjon for ansatte

Transparens

Åpenhet 
Hos Amarin er vi sterkt dedikert og forpliktet til åpenhet i vår interaksjon med helsepersonell (HCP), helseorganisasjoner (HCO) og pasientorganisasjoner. Å sikre at vi oppfyller kravene til åpenhetsrapportering er en kritisk del av vår overordnede forpliktelse til å sette pasientene våre i sentrum for alt vi gjør.

Offentliggjøring av verdioverføringer
I 2013 vedtok den europeiske bransjeorganisasjonen for legemiddelindustrien bestemmelser (EFPIA Disclosure Code) som innebærer at all informasjon om overføringer fra industrien til helsepersonell og organisasjoner skal rapporteres og gjøres tilgjengelig på legemiddelfirmaets nettside. Dette initiativet gjelder hele Europa og er også implementert i Norge, hvor bestemmelsen kan gjenfinnes i det norske bransjeregelverket, LMIs Bransjeregler.  Amarin har forpliktet seg til å rapportere direkte og indirekte verdioverføringer til HCP, HCO og pasientorganisasjoner, i samsvar med gjeldene regelverk. 

Helsepersonell (HCP) refererer til leger, tannleger, farmasøyter, sykepleiere eller annet helsepersonell som har rett til å forskrive, kjøpe, levere, anbefale eller administrere legemidler, inkludert ansatte i farmasøytiske selskaper hvis hovedbeskjeftigelse er innen helse. Andre ansatte i legemiddelfirmaer eller legemiddeldistributører omfattes ikke av begrepet helsepersonell.

Med Helseorganisasjoner (HCO) menes enhver juridisk enhet som driver helsehjelp eller pasientbehandling (slik som helseforetak, legepraksis osv), som er en forsknings- eller utdanningsinstitusjon innen medisinske, biologiske eller andre helserelaterte fag (slik som universitet), annen institusjon, hvorigjennom helsepersonell yter helsetjenester, eller som er en helsepersonellforening ( ikke-kommersiell sammenslutning av helsepersonell som har en felles interesse, sak eller et fagområde de ønsker å fremme).

Med verdioverføring for forskning og utvikling refererer man til verdioverføring til mottakere i forbindelse med planlegging eller gjennomføring av (i) ikke-klinisk studie (definert i OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis), (ii) kliniske studier eller (iii) ikke-intervensjonsstudier som involverer innsamling av pasientdata fra helsepersonell eller på deres vegne. Mottakere i forbindelse med planlegging eller gjennomføring av studier, eller kliniske studier, skal ikke spesifiseres, men rapporteres som en samlet sum per år og selskap i henhold til LMIs Bransjeregler

Alle verdioverføringer fra Amarin til våre samarbeidspartnere i Norge vil bli publisert på vår nettside. Utbetalinger vil bli registrert gjennom hele året og rapportert innen 30. juni neste år. Som en nyetablert organisasjon i Norge har Amarin ingen historiske åpenhetsforpliktelser som må publiseres i 2021. Vi forventer at vi vil rapportere verdioverføringer i Norge i 2022 basert på interaksjoner som ble gjennomført i 2021.

Amarin vil samarbeide med sine eksterne partnere for å sikre at selskapet oppfyller forpliktelsene til åpenhetsrapportering gjennom en robust og ryddig prosess i tråd med relevante lover for personvern og databeskyttelse. Individuell rapportering av verdioverføringer for den enkelte mottaker vil offentliggjøres ved relevant samtykke. Dersom slikt samtykke ikke mottas, vil Amarin publisere dette på en samlet måte. 

Å sikre at vi oppfyller kravene til åpenhetsrapportering er en kritisk del av vår overordnede forpliktelse til å sette pasientene våre i sentrum for alt vi gjør.

Ansatte gir hverandre et solid håndtrykk

Mangfold og inkludering

Det er viktig for oss at arbeidsstyrken er representativ for alle samfunnslag. Les mer om Amarins forpliktende arbeid for å skape mangfoldige og inkluderende arbeidsplasser.

NO-NP-00019 20220111